VAZHNETSKY - to ... Kaj VAZHNETSKY?
VAZHNETSKY
VAZHNETSKY, -to, -to (enostavno). Enako kot pomembno (v 4 vrednosti). Shchi so super!

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.