Palčnike - to je ... Kaj palčniki?
palčniki
palčniki, y, žene. Mehke zimske rokavi. Pletene, volnene palčniki.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.