Varenets - to ... Kaj varenets?
VARENETS
VARENETS, mož, mož. Utrjeno stopljeno mleko.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.