Pojasnilni slovar Ozhegova

Vanity nečimrnosti in vse vrste nečimrnosti

Vanity nečimrnosti in vse vrste nečimrnosti - to je ... Kaj je Vanity nečimrnosti in vse vrste nečimrnosti?
Ničevost umivalnike in vse vrste umivalnikom
ADO, -Shy, t. -Zakaj, potiskam, -am, dobro.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.