Pojasnilni slovar Ozhegova

Vannost nečimrnosti

Ničnost nečimrnosti je ... Kaj je Vanity od nečistosti?
Prefinjenost nečimrnosti
SUETA, -Shh, pl. -Zakaj, potiskam, -am, dobro.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.