Vanilin je ... Kaj je vanilin?
Vanilin
VANILIN, -a (-y), m. Aromatična snov, vsebovana v vaniliji.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.