VALTORNIST je ... Kaj je VALTORNIST?
VALTORNIST
VALTORNIST, -a, mož. Glasbenik, ki igra francoski rog.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.