Nejasnosti je ... Kaj je nejasnost?
Nejasnost
FLASH, the-th,-th; -at.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.