Vaginalni ... Kaj je vaginalni?
vaginalni
Vagina, -a, prim.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.