Vakhlachka je ... Kaj je Vakhla?
Vakhlachka
Vakhlak, -a, m. (Razg.). Nespretni, neroden in slabo vzrejen človek.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.