STRETTING 1-2 je ... Kaj je STAN 1-2?
STRETCH 1-2
STRETCH 1-2, -YAS glej pull 1-2, -sya.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.