Mora biti ... Kaj je PROBALTYVATSYA?
TAKO
SMOOTH glej glej 1.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.