Napeti - to ... Kaj Napeti?
fray
obrabljen, -lyu, -lish; -hone; sove.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.