Pojasnilni slovar Ozhegova

Torej in tako (pomol)

In tako (pomol) je ... Kaj je tako in tako (pomol)?
Torej in tako (pravijo)
SO.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.