Pojasnilni slovar Ozhegova

(Ni) velik pomen

(Ne) velik pomen je ... Kaj je (Ni) velik pomen?
(Ne) je pomembnost
IMPORTANCE, -and ,.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.